Mae amrywiaeth o dystiolaeth a data y gellir eu canfod o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys timau iechyd y cyhoedd lleol ac awdurdodau lleol. Bydd y data hyn yn helpu i ddatblygu cynlluniau, dylunio gofodau a chreu lleoedd iach. Gall hyn gynnwys data o ffynonellau amrywiol megis:

Mae’r tablau cwymplen canlynol yn darparu dolenni i dystiolaeth a data perthnasol. Nid yw hon yn rhestr gyflawn.

Mae gwybodaeth a thystiolaeth bellach ar gael yma

Data poblogaeth
Teitl Disgrifiad Adnoddau
Map Data Cymru (Llywodraeth Cymru)

Data a mapiau sector cyhoeddus (gwybodaeth ddaearyddol a gwasanaethau cysylltiedig)

Hafan | MapDataCymru (llyw.cymru)

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Ystadegau poblogaeth (Cyfrifiad, cyfraddau cyflogaeth, tueddiadau poblogaeth ac ati)

Home – Swyddfa Ystadegau Gwladol (ons.gov.uk)

Stats Cymru (Llywodraeth Cymru)

Data swyddogol ar gyfer Cymru (gan gynnwys addysg, iechyd a gofal cymdeithasol, poblogaeth a mudo a’r amgylchedd)

Catalog (llyw.cymru)

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (Llywodraeth Cymru)

Mesurau amddifadedd ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru | LLYW.CYMRU

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – Tueddiadau’r Dyfodol (Llywodraeth Cymru)

Adroddiad ar dueddiadau’r dyfodol mewn 4 maes allweddol:
• Pobl a Phoblogaeth
• Anghydraddoldebau
• Iechyd a Therfynau’r Blaned
• Technoleg

Tueddiadau’r Dyfodol: 2021 | LLYW.CYMRU

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – Dangosyddion Cenedlaethol (Llywodraeth Cymru)

Data a chrynodebau ar gyfer pob un o’r dangosyddion llesiant cenedlaethol

Llesiant Cymru: dangosyddion cenedlaethol | LLYW.CYMRU

Arolwg Cenedlaethol Cymru (Llywodraeth Cymru)

Arolwg poblogaeth cenedlaethol ar ystod eang o bynciau gan gynnwys llesiant, cyllid, tai, chwaraeon a diwylliant

Arolwg Cenedlaethol Cymru | LLYW.CYMRU

Data Cymru (CLlLC)

Yn darparu mynediad i ystod eang o ddata a chymorth i ddefnyddio data ac ymchwil

Hafan – Data Cymru

Nomis (ONS)

Ystadegau cyflogaeth a’r farchnad lafur

Nomis – Official Labour Market Statistics (nomisweb.co.uk) (Ar gael yn Saesneg yn Unig)

Data iechyd
Teitl Disgrifiad Adnoddau
Arsyllfa Iechyd y Cyhoedd – Iechyd yng Nghymru (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Data canlyniadau iechyd y boblogaeth (disgwyliad oes, cyflyrau cronig, ymddygiadau ffordd o fyw, lles meddyliol ac ati)

Data a dadansoddi – Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

Data Rhaglen Mesur Plant (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Mesur taldra a phwysau plant yn y flwyddyn Derbyn. Mesur allweddol ar gyfer gordewdra ymysg plant a phlant sydd dros bwysau.

Rhaglen Mesur Plant Cymru – Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

Data iechyd y cyhoedd (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Data iechyd y cyhoedd ar amrywiaeth o bynciau (sgrinio, imiwneiddiadau, clefydau a heintiau, canser ac ati)

Data – Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

Data amgylcheddol
Teitl Disgrifiad Adnoddau
Cyfoeth Naturiol Cymru

Porth gwybodaeth amgylcheddol Cymru (llifogydd, ansawdd aer, cynefinoedd ac ati)
Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol a Datganiadau Ardal

Cyfoeth Naturiol Cymru / BETA: porth gwybodaeth amgylcheddol Cymru (naturalresources.wales)

Cyfoeth Naturiol Cymru / Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol 2020 (naturalresources.wales)

Cyfoeth Naturiol Cymru / Datganiadau Ardal (naturalresources.wales)

Data amgylcheddol Iechyd y Cyhoedd (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Gwybodaeth Iechyd yr Amgylchedd i gefnogi byrddau iechyd wrth wneud sylwadau ar geisiadau neu ganiatâd cynllunio

https://publichealthwales.shinyapps.io/EnvironmentalIndicatorsV1/(Ar gael yn Saesneg yn unig)

Tystiolaeth a Phecynnau Cymorth Cynllunio ac Iechyd (Amgylchedd a Phoblogaeth)
Teitl Disgrifiad Adnoddau
Creu lleoedd a mannau iachach ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Crynodeb o dystiolaeth am chwe maes blaenoriaeth yr amgylchedd naturiol ac adeiledig ac effaith ar iechyd

Creu Lloeoedd Iachach

Adeiladu Lleoedd Gwell (Llywodraeth Cymru)

Y System gynllunio yn sicrhau dyfodol cydnerth a mwy disglair: creu lleoedd a’r adferiad COVID-19

Adeiladu Lleoedd Gwell

Adolygiad tystiolaeth o gynllunio gofodol ar gyfer iechyd (Public Health England)

Mae’r adolygiad yn rhoi egwyddorion sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer dylunio lleoedd iach i gynllunwyr iechyd y cyhoedd a chymunedau lleol

Adolygiad tystiolaeth o gynllunio gofodol ar gyfer iechyd (Public Health England) (Ar gael yn Saesneg yn unig)

Cynllunio gofodol ac iechyd – rhoi ymchwil ar waith (GRIP) (Public Health England)

Astudiaeth yn archwilio cyfleoedd a heriau o gymhwyso egwyddorion ‘Cynllunio Gofodol ar gyfer Iechyd’

Cynllunio gofodol ac iechyd – rhoi ymchwil ar waith (GRIP) (Public Health England) (Ar gael yn Saesneg yn Unig)

Dementia a chynllunio trefol (RTPI)

Nodyn ymarfer ar sut y gall cynllunio trefol weithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill i greu amgylcheddau gwell i bobl sy’n byw gyda dementia

Dementia a chynllunio trefol (Ar gael yn Saesneg yn unig)

Cynllunio a Galluogi Amgylcheddau Iach: ymgorffori templed ar gyfer polisi cynllunio (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Yn hyrwyddo gwell dealltwriaeth o’r rhwystrau amgylcheddol a chymdeithasol ehangach sy’n effeithio ar iechyd, llesiant ac anghydraddoldebau. Yn cynnwys templed Canllawiau Cynllunio Atodol

Cynllunio a Galluogi Amgylcheddau Iach

Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA) a Chynlluniau Datblygu Lleol (CDLl): Pecyn Cymorth ar gyfer Ymarfer (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Pecyn cymorth i gefnogi’r defnydd o HIAs wrth ddatblygu CDLl

Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA) a Chynlluniau Datblygu Lleol (CDLl)

Cynlluniau ac Asesiadau Llesiant Lleol (Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru)

Mae asesiadau llesiant yn nodi sut y bydd Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn cyflawni cyfrifoldebau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus | LLYW.CYMRU

Cynllun Gweithredu Adfer Natur (Llywodraeth Cymru)

Mae Strategaeth ar gyfer Natur yn nodi ymrwymiad i wrthdroi colli bioamrywiaeth yng Nghymru

Cynllun Gweithredu Adfer Natur | LLYW.CYMRU

Gwybodaeth am Gymru ar gyfer atebion sy'n seiliedig ar natur (WINS) (Cyfoeth Naturiol Cymru)

Offeryn mapio ar gyfer ardaloedd o amddifadedd i nodi cyfleoedd i dargedu llifogydd / llygredd sŵn ac ati. Gall awdurdodau lleol a datblygwyr ddefnyddio’r data

Gwybodaeth am Gymru ar gyfer atebion sy’n seiliedig ar natur (WINS) (arcgis.com)

Pecyn Cymorth Prisio Seilwaith Gwyrdd (Ecosystems Knowledge Network)

Set o offer cyfrifo i asesu gwerth ased gwyrdd neu fuddsoddiad gwyrdd arfaethedig

Pecyn Cymorth Prisio Seilwaith Gwyrdd (Ecosystems Knowledge Network) (Ar gael yn Saesneg yn unig)

Nodau Datblygu Cynaliadwy (Cenhedloedd Unedig)

17 nod datblygu cynaliadwy

Nodau Datblygu Cynaliadwy (Cenhedloedd Unedig) (Ar gael yn Saesneg yn unig)

Fframwaith mesur gwerth cymdeithasol cenedlaethol Cymru (Tasglu Gwerth Cymdeithasol Cenedlaethol)

Fframwaith yn seiliedig ar gamau gweithredu i alluogi asesiad o gyfraniad gwerth cymdeithasol i’r Ddeddf Llesiant

Fframwaith mesur gwerth cymdeithasol cenedlaethol Cymru (Tasglu Gwerth Cymdeithasol Cenedlaethol) (Ar gael yn Saesneg yn unig)