Mae’r astudiaeth achos hwn yn amlinellu dull darpar Asesiad o’r Effaith ar Iechyd (HIA) i ail-ddatblygu fframwaith adweithiol presennol ar gyfer rheoli economi’r nos yng Nghymru. Drwy gynnwys amrywiaeth o randdeiliaid yn y broses, llwyddwyd i ail-lunio amcanion rhagweithiol realistig sy’n cynnwys iechyd a llesiant ill dau. Mae’r erthygl hon yn amlygu manteision HIA, a gellir ei defnyddio i lywio datblygiadau polisi yn y dyfodol.

Mae’r papur ar gael hefyd mewn rhifyn arbennig o Impact Assessment and Project Appraisal – Health in Impact Assessment.  http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14615517.2017.1364024?needAccess=true (ar gael yn Saesneg yn unig)

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Liz Green neu Lee Parry-Williams.

Developing a framework for managing the night time economy in Wales a Health Impact Assessment approach.pdf (ar gael yn Saesneg yn unig)

Rhannu’r erthygl hon