22 Ionawr 2019

Adroddiad Newydd wedi ei Lansio gan y TCPA ar Ailuno Iechyd â Chynllunio

Ddydd Llun 21 Ionawr 2019, lansiodd y Gymdeithas Cynllunio Gwlad a Thref (TCPA) adroddiad newydd yn Nhŷ’r Cyffredin o’r enw “”The State of the Union. Reuniting Health with Planning in Promoting Healthy Communities.” (ar gael yn Saesneg yn unig.) Mae’r adroddiad hwn yn rhoi darlun o effeithiolrwydd y cydweithio rhwng y sectorau cynllunio, iechyd cyhoeddus […]

15 Ionawr 2019

Papur Cyfarwyddyd ar Ordewdra, Allfeydd Bwyd Poeth a Chynllunio yng Nghaerdydd

Mae Cyngor Caerdydd a Thîm Iechyd Cyhoeddus Caerdydd a’r Fro wedi gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu papur cyfarwyddyd ar y pwnc ‘Gordewdra, Allfeydd Bwyd Poeth a Chynllunio yng Nghaerdydd’ sy’n ymchwilio i weld a oes cysylltiad rhwng amddifadedd, allfeydd bwyd poeth a gordewdra yn ystod plentyndod. Mae’r papur yn rhoi trosolwg o’r dull a ddilynwyd, […]

28 Tachwedd 2018

Cysoni ymwneud iechyd y cyhoedd â defnydd tir – gweithdy cynllunio 19 Tachwedd 2018, Canolfan Gwyddorau Bywyd, Bae Caerdydd

Dyma’r ail weithdy a gynhaliwyd yn 2018 yn canolbwyntio ar y thema ‘aduno iechyd a chynllunio’, yn benodol i archwilio lefelau ymgysylltu cyfredol rhwng iechyd y cyhoedd ac awdurdodau lleol ac i archwilio cyfleoedd i weithio mewn ffordd fwy cydlynol yn y dyfodol. Cadeiriwyd y diwrnod gan Kate Eden, Cyfarwyddwr Anweithredol Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) […]

29 Hydref 2018

Iechyd yn Asesiadau Cynlluniadau

 Yn y rhifyn diweddaraf o Planning in London, darparodd Michael Chang (Cymdeithas Cynllunio Gwlad a Thref), Liz Green (WHIASU) a Jenny Dunwoody (Arup) drosolwg o gyfleoedd i integreiddio ystyriaethau iechyd mewn ystod o asesiadau yn y broses gynllunio. Mae’r rhain yn cynnwys yr Asesiad Amgylcheddol Strategol, Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol a’r Asesiad o’r Effaith ar Iechyd. […]

1 Hydref 2018

New guide – Creating healthier places and spaces for our present and future generations

A new guide ‘Creating healthier places and spaces for our present and future generations‘ has recently been published by Public Health Wales. It has been created to support Public Services Boards, public bodies, cross sector organisations and individuals take forward actions that address and enhance the health and well-being opportunities afforded by the natural and […]

6 Mehefin 2018

HIA ar Ddarpariaeth Toiledau Cyhoeddus ar Ynys Môn yn Hysbysu Polisi Llywodraeth Cymru

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yr wythnos diwethaf y bydd gan bob awdurdod lleol yng Nghymru flwyddyn, o dan Ddeddf newydd Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017, i ddatblygu strategaeth toiledau cyhoeddus. Dylai’r strategaethau hyn fynd i’r afael ag anghenion iechyd a llesiant pob grŵp yn y gymdeithas, yn enwedig y rhai yr ystyrir bod ganddynt anghenion ychwanegol […]

20 Mawrth 2018

Dogfennu Cyfeiriad o ‘Planning for Better Health and Wellbeing in Wales’

Os ydych yn gweithio yn y sector cynllunio neu iechyd, bydd y 5 dogfen yma o ddiddordeb iddo chi: Resource 1 Checklist for aligning local development policies and planning decisions with Planning Policy Wales.pdf Resource 2 Process for Public Health Involvement in Development Planning.pdf Resource 3 Process for Health Involvement in the Development Management.pdf Resource […]

19 Rhagfyr 2017

Mae Cyngor Dinas Caerdydd newydd gyhoeddi Canllaw Cynllunio Atodol

Mae Cyngor Dinas Caerdydd newydd gyhoeddi Canllaw Cynllunio Atodol i gefnogi a galluogi cynllunio a pholisi iach yn y ddinas. Fe’i cynhyrchwyd gan yr Adran Cynllunio gyda mewnbwn gan y tîm iechyd y cyhoedd lleol. Fe’i diwygiwyd hefyd ar ôl ymgynghori ag ystod eang o randdeiliaid gan gynnwys ICC a WHIASU. I gael rhagor o […]