Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig athrais rhywiol (VAWDASV) yn broblem fawr o raniechyd cyhoeddus, cyfiawnder troseddol a hawliau dynol, gydag amrywiaeth o ddeilliannau andwyol iiechyd a lles trwy gydol oes. Yng Nghymru, un o amcanion allweddol y strategaeth VAWDASV genedlaethol yw gwneud ymyrryd ac atal yn gynnar yn flaenoriaeth, gan gydnabod bod atal yn hanfodol i dorri’r cylch trais mewn teuluoedd a chymunedau. Diben yr adolygiad hwn yw nodi arfer effeithiol ar gyfer atal VAWDASV a defnyddio’r dystiolaeth i lywio’r gwaith o adnewyddu’r strategaeth VAWDASV genedlaethol yng Nghymru yn 2021.

Awduron: Lara Snowdon, Samia Addis
Chwilio'r holl adnoddau