Ym mis Mawrth 2022, cafodd y Gyfarwyddiaeth Polisi ac Iechyd Rhyngwladol o fewn Iechyd Cyhoeddus Cymru ei hail-ddynodi yn Ganolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant am 4 blynedd arall. Mae Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd yn datblygu, yn casglu ac yn rhannu gwybodaeth ac offer ar y ffordd orau o fuddsoddi mewn gwella iechyd, lleihau anghydraddoldebau, a meithrin cymunedau cryfach a mwy gwydn yng Nghymru, Ewrop a’r Byd. I gael rhagor o wybodaeth am Ganolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant (WHO CC), ewch i’n cynllun gwaith.

Mae’r Gyfarwyddiaeth yn cynnwys dwy Is-adran sy’n cydweithio’n agos: Polisi Iechyd y Cyhoedd, ac Iechyd Rhyngwladol sy’n cynnwys nifer o dimau. Mae Uned Atal Trais Cymru, yr Hyb Cymorth Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) ac Uned Cydweithredu Iechyd y Cyhoedd hefyd yn cael eu lletya gan Ganolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd.

Gan weithio gyda Chyfarwyddiaethau eraill yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, ein rhanddeiliaid yn y byd academaidd, polisi a rhanddeiliaid eraill, rydym yn helpu i sicrhau bod dysgu lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ar gael ar draws ein partneriaid a’n rhwydweithiau. Gwneir hyn er mwyn cynorthwyo’r gwaith o ddatblygu, defnyddio a throsi tystiolaeth, sgiliau a datrysiadau er mwyn gwireddu bywydau iach a llewyrchus i bawb, gan sicrhau na fyddwn yn gadael neb ar ôl.

Uwch Dîm Rheoli Cyfeiriadur staff

Cyfarwyddwr Cenedlaethol Polisïau ac Iechyd Ryngwladol, Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd

Dr Sumina Azam

Arweinydd Iechyd Rhyngwladol:

Dr Mariana Dyakova

Pennaeth Cynllunio a Chymorth Busnes

Tracy Black

Cyfarwyddwr Rhaglen (Polisi Iechyd Cyhoeddus)

Dr Rebecca Hill

Cyfarwyddwr Rhaglen

Joanne Hopkins

Ymgynghorydd mewn Iechyd Cyhoeddus ac Iechyd Rhyngwladol

Athro Jo Peden

Yn Ymgynghorydd mewn Iechyd Cyhoeddus, Polisi ac Iechyd Rhyngwladol/Cyfarwyddwr y Rhaglen ar gyfer Asesu’r Effaith ar Iechyd

Liz Green

Ymgynghorydd mewn Iechyd Cyhoeddus

Rebecca Masters

Cyfarwyddwr Rhaglen – Uned Gwyddoniaeth Ymddygiadol / Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd

Ashley Gould

I gael rhagor o wybodaeth am y Gyfarwyddiaeth, cysylltwch â ni:

Caerdydd

Iechyd Cyhoeddus Cymru,
Rhif 2 Capital Quarter,
Stryd Tyndall,
Caerdydd
CF10 4BZ

Ffôn: +44 2920 227744
E-bost [email protected]
Gwefan: icccgsib.co.uk

Wrecsam

Iechyd Cyhoeddus Cymru,
Tŷ Clwydian,
Parc Technoleg Wrecsam,
Wrecsam,
LL13 7YP


E-bost [email protected]
Gwefan: icccgsib.co.uk

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb yn Gymraeg heb oedi.