Gan edrych tuag at 2030, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi nodi saith blaenoriaeth allweddol ar gyfer iechyd y boblogaeth. Nodwyd y blaenoriaethau hyn drwy wrando ar farn pobl yng Nghymru a’n staff; ac ystyried polisïau allweddol yng Nghymru megis Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Chwilio'r holl adnoddau