16 Mai 2024

Asesu goblygiadau cytundebau masnach rydd ar iechyd y cyhoedd: Cytundeb Partneriaeth Gynhwysfawr a Blaengar y Môr Tawel

Yn 2016, pleidleisiodd y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd, a oedd wedi creu ansicrwydd gwleidyddol a chymdeithasol. Mae’r Deyrnas Unedig bellach yn negodi ei chytundebau masnach ei hun, ac ym mis Mawrth 2023, cytunodd i ymuno â Chytundeb Partneriaeth Gynhwysfawr a Blaengar y Môr Tawel (CPTPP). Cynhaliwyd Asesiad o’r Effaith ar Iechyd (HIA) […]

10 Ionawr 2024

Dogfennau ymgynghori rheoliadau statudol Asesiadau o’r Effaith ar Iechyd Cymru wedi’u cyhoeddi

Cyhoeddwyd dogfennau ymgynghori rheoliadau statudol Asesiadau o’r Effaith ar Iechyd Cymru ar 29 Rhagfyr gan Lywodraeth Cymru. Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 29 Mawrth 2024. Mae’r dogfennau ymgynghori a’r canllawiau ar sut i ymateb i’w gweld yma: Rheoliadau asesiadau o’r effaith ar iechyd | LLYW.CYMRU

28 Mawrth 2023

Rhwydwaith Ymarfer HIA – Asesiadau Effaith Integredig (IIA) digwyddiad

Bydd y sesiwn hon ar gyfer Rhwydwaith Ymarfer HIA yn canolbwyntio ar Asesiadau Effaith Integredig. Bydd siaradwyr yn archwilio amrywiaeth o safbwyntiau a phrofiadau o ddefnyddio a dylunio Asesiadau Effaith Integredig. Bydd hyn yn cynnwys datblygu offeryn Asesiadau Effaith Integredig ar-lein, sut i ymgorffori iechyd, Sicrhau Ansawdd, a dull Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd […]

14 Tachwedd 2022

Effeithiau a ragwelir ac a arsylwyd o ganlyniad i gloi COVID-19: dau Asesiad o’r Effaith ar Iechyd yng Nghymru a’r Alban

Mae Asesu’r Effaith ar Iechyd yn ymagwedd allweddol a ddefnyddir yn rhyngwladol i nodi effeithiau cadarnhaol a negyddol polisïau, cynlluniau a chynigion ar iechyd a lles. Yn 2020, cynhaliwyd HIA yng Nghymru a’r Alban i nodi effeithiau posibl y mesurau ‘aros gartref’ a chadw pellter corfforol ar iechyd a lles a weithredwyd ar ddechrau pandemig […]

16 Hydref 2022

Hwyluswyr, Rhwystrau a Safbwyntiau ar Rôl Sefydliadau Iechyd y Cyhoedd wrth Hyrwyddo a Defnyddio Asesiadau Effaith ar Iechyd – Arolwg Cwmpasu Rhithwir Rhyngwladol a Chyfweliadau Arbenigol

Mae gan sefydliadau iechyd y cyhoedd rôl bwysig i’w chwarae wrth hyrwyddo a diogelu iechyd a llesiant poblogaethau. Ffocws allweddol sefydliadau o’r fath yw penderfynyddion ehangach iechyd, gan groesawu’r angen i hyrwyddo ‘Iechyd ym mhob Polisi’ (HiAP). Offeryn gwerthfawr i gefnogi hyn yw’r asesiad o’r effaith ar iechyd (HIA). Mae’r astudiaeth gwmpasu hon yn anelu […]

24 Mehefin 2022

Adroddiad newydd: Effaith iechyd y cyhoedd cyrff cyhoeddus yn ailffocysu ar leihau ac ailddefnyddio gwastraff yng Nghymru

Mae’r adroddiad – ‘Economïau Cylchol ac Iechyd a Llesiant Cynaliadwy: Effaith iechyd cyhoeddus pan fydd cyrff cyhoeddus yn ailganolbwyntio ar leihau ac ailddefnyddio gwastraff yng Nghymru’, yn nodi sut y bydd gweithredu polisïau i leihau ac ailddefnyddio gwastraff, ochr yn ochr â chynlluniau ailgylchu yn cael effeithiau cadarnhaol posibl ar iechyd a llesiant ar gyfer […]

20 Ebrill 2022

Rhwydwaith Newydd Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA) – digwyddiad lansio

Mae Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru yn lansio rhwydwaith HIA newydd mewn digwyddiad rhithwir ddydd Iau 26 Mai.  Cynhelir y digwyddiad ar-lein drwy Microsoft Teams rhwng 10am a hanner dydd.  Ymunwch â ni i ddysgu mwy am rwydwaith HIA ac i rannu syniadau fel rhan o’r gwaith o […]

11 Ebrill 2022

Ymateb i Her Driphlyg Brexit, COVID-19 a’r Newid yn yr Hinsawdd o ran iechyd, llesiant a thegwch yng Nghymru, Pwyslais ar: Gymunedau Gwledig

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn tynnu sylw at sut y gallai dylanwadau cyfunol Brexit, Coronafeirws a newid hinsawdd weld cymunedau gwledig yng Nghymru yn profi adeg o newid mawr, gyda chyfleoedd ac effeithiau negyddol i’w llywio. Mae’r Papur Sbotolau hwn yn canolbwyntio ar y materion y gall cymunedau gwledig eu […]

7 Chwefror 2022

Mwyafu cyfleoedd iechyd a lles mewn cynllunio gofodol wrth ailsefydlu yn sgil y pandemig COVID-19 Mae cydweithio rhwng gwneuthurwyr polisi

Mae cydweithio rhwng gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr ym maes cynllunio gofodol gyda chydweithwyr ym maes iechyd yn hanfodol er mwyn sicrhau’r cyfleoedd iechyd a llesiant mwyaf posibl wrth adfer o bandemig y Coronafeirws, yn ôl adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r adroddiad yn cael ei gyhoeddi cyn digwyddiad ‘Creu lleoedd a mannau iach: dull […]