8 Hydref 2021

Pecyn cymorth newydd yn galluogi i iechyd gael ei gynnwys mewn cynllunio tir yn y dyfodol

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu pecyn cymorth ymarferol ar gyfer Asesiad o’r Effaith ar iechyd a fydd yn galluogi cynllunwyr i integreiddio iechyd yn hawdd yn eu cynlluniau datblygu ar gyfer y dyfodol.  Wedi’i ddylunio i helpu i hyrwyddo’r cydweithio rhwng sectorau cynllunio ac iechyd cyhoeddus yng Nghymru, mae’r adnodd yn ceisio sicrhau’r canlyniadau […]

1 Hydref 2021

Ymateb i Her Driphlyg Brexit, COVID-19 a’r Newid yn yr Hinsawdd

Heddiw cyhoeddodd dîm Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU) ‘Ymateb i her driphlyg Brexit, COVID-19 a newid yn yr hinsawdd i iechyd, llesiant a thegwch yng Nghymru’.  Mae’r adroddiad yn darparu trosolwg strategol o effeithiau cronnus a rhyng-gysylltiedig iechyd a llesiant oherwydd Brexit, pandemig COVID-19 a newid yn yr hinsawdd yng Nghymru a’r […]

13 Medi 2021

‘Iechyd ym Mhob Polisi’ – Sbardun Allweddol ar gyfer Iechyd a Llesiant mewn Byd ar ôl y Pandemig COVID-19

Mae pandemig COVID-19 wedi codi proffil iechyd y cyhoedd ac wedi tynnu sylw at y cysylltiadau rhwng iechyd a meysydd polisi eraill. Mae’r papur hwn yn disgrifio’r rhesymeg dros fecanweithiau Iechyd ym mhob Polisi (HiAP), a’r egwyddorion sy’n sail iddynt, gan gynnwys Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA), profiadau, heriau a chyfleoedd ar gyfer y dyfodol. […]

10 Awst 2021

Defnyddio Asesiad o’r Effaith ar Iechyd (HIA) i ddeall goblygiadau penderfyniadau polisi ar gyfer iechyd a llesiant ehangach: ‘polisi aros gartref a chadw pellter cymdeithasol’ Covid-19 yng Nghymru

Mae’r papur hwn yn canolbwyntio ar Asesiad o’r Effaith ar Iechyd o’r ‘Polisi Aros Gartref a Chadw Pellter Cymdeithasol’ neu’r ‘Cyfnod Clo’ mewn ymateb i bandemig COVID-19 yng Nghymru a gynhaliwyd gan Sefydliad Iechyd y Cyhoedd Cymru. Mae’n disgrifio’r broses a’r canfyddiadau, yn cyfleu’r hyn a ddysgwyd ac yn trafod sut y defnyddiwyd y broses […]

10 Awst 2021

Adnodd Newydd i helpu i greu amgylcheddau iachach a mynd i’r afael â gordewdra yng Nghymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi cyfres o ddogfennau a fydd yn helpu i lywio a galluogi amgylcheddau iachach yn y dyfodol gan gynnwys strategaethau i helpu i atal y cynnydd mewn gordewdra yng Nghymru. Mae ‘Cynllunio a Galluogi Amgylcheddau Iach’ yn gyfres o ddogfennau sydd wedi’u datblygu gan arbenigwyr iechyd i gynorthwyo swyddogion polisi […]

8 Mehefin 2021

‘Effaith pandemig COVID-19 ar lesiant meddyliol plant a phobl ifanc yng Nghymru: adolygiad llenyddiaeth’

Comisiynodd Iechyd Cyhoeddus Cymru Alma Economics i adolygu’r dystiolaeth ymchwil ar effaith pandemig y Coronafeirws a mesurau cysylltiedig y llywodraeth ar lesiant meddyliol babanod, plant a phobl ifanc. Cafodd ‘Effaith pandemig COVID-19 ar lesiant meddyliol plant a phobl ifanc yng Nghymru: adolygiad llenyddiaeth’ ei gynnal gan ddefnyddio cyfres o ddata arolwg presennol ac astudiaethau ymchwil cyhoeddedig, […]

18 Mawrth 2021

Dosbarth Meistr rhithwir dwy ran: Sut i ddeall cytundebau masnach newydd y DU a’u goblygiadau i iechyd a llesiant ar y boblogaeth yng Nghymru

Am dros bedwar degawd, mae’r UE wedi delio â’r rhan fwyaf o bolisi masnach y DU. Nawr, wrth i’r wlad adennill ymreolaeth dros ei phenderfyniadau polisi masnach, rhaid i’r llywodraeth ystyried ei hymagwedd yn ofalus wrth ddilyn cytundebau masnach rydd. Mae Llywodraeth y DU eisoes wedi cytuno ar gytundeb masnach gyda’r UE, ac yn ddiweddar, […]

6 Ionawr 2021

Cyfleoedd Gwyrdd – Gaeaf 2020

Mae’r pandemig yn alwad i’r ddynoliaeth ddihuno. Mae wedi cyflwyno heriau anhygoel ac wedi datgelu anghydraddoldebau strwythurol dwfn yn ein heconomi a’n cymdeithas, gan gynnwys anghydraddoldebau iechyd, tlodi bwyd a gwahaniaethau rhwng hiliau. Rydym wedi cofnodi’r gwersi a ddysgwyd ac wedi nodi arfer gorau i gefnogi cyflwyno a gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), y […]

4 Ionawr 2021

Mae gweithio gartref ac ystwyth yn cael effeithiau cadarnhaol a negyddol ar iechyd a lles y cyhoedd yng Nghymru, gan gynnwys ar gyfer lles meddyliol, yr economi a’r amgylchedd

Wrth i lawer ohonom ddechrau ar ein gwaith o gartref neu weithle Ystwyth yn 2021, mae Richard Lewis a Liz Green yn trafod asesiad diweddar ICC ar effaith gweithio gartref ac ystwyth ar iechyd y cyhoedd yng Nghymru. Cliciwch yma i gael y manylion llawn.