9 Tachwedd 2017

Newydd ei gyhoeddi – papur cyfnodolyn WHIASU/PRID ar HIA Fframwaith Economi’r Nos drafft Llywodraeth Cymru

Mae’r astudiaeth achos hwn yn amlinellu dull darpar Asesiad o’r Effaith ar Iechyd (HIA) i ail-ddatblygu fframwaith adweithiol presennol ar gyfer rheoli economi’r nos yng Nghymru. Drwy gynnwys amrywiaeth o randdeiliaid yn y broses, llwyddwyd i ail-lunio amcanion rhagweithiol realistig sy’n cynnwys iechyd a llesiant ill dau. Mae’r erthygl hon yn amlygu manteision HIA, a […]

20 Medi 2017

Papur cyfarwyddyd – Tai ac Iechyd: Asesiad o’r Effaith ar Iechyd (HIA)

Yn dilyn pasio Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017, sy’n cynnwys dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i gynnal asesiadau o’r effaith ar iechyd (HIA) mewn amgylchiadau penodol, mae’r papur saesneg yn unig, cyfarwyddyd hwn yn darparu gwybodaeth ategol am y defnydd o HIA yn y sector tai, gan gynnwys Cymdeithasau Tai (CT). Saesneg yn unig: https://chcymru.org.uk/en/events/view/2017-health-social-care-and-housing   Ar […]

18 Mai 2017

HIA i ddod yn statudol yng Nghymru

Ddydd Mawrth 16 Mai pasiwyd Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2016 yn Senedd Cymru.  Ymhlith y cydrannau a gynhwysir ynddo, mae’r gofyniad i’r HIA fod yn broses statudol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru. Mae rhan 6 o’r Bil yn nodi y bydd HIA eang (sy’n ystyried iechyd a llesiant meddyliol ac anghydraddoldebau) yn dod yn […]

24 Ebrill 2017

Cyhoeddi’r HIA cyntaf o CCA Mannau Agored yng Nghymru

Mae Uned Gymorth HIA Cymru wedi bod yn gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Dinbych dros nifer o flynyddoedd i gefnogi polisi cynllunio iach gan gynnwys drwy gymhwyso HIA i ystod o gynlluniau a phrosiectau.  Yr enghraifft ddiweddaraf yw’r HIA cyntaf erioed o Ganllaw Cynllunio Atodol Mannau Agored (CCA).  Mae’r Adroddiad HIA a’r ddogfen CCA Mannau […]

21 Mai 2015

Cyhoeddwyd posteri a chyflwyniadau newydd

Gwahoddwyd WHIASU yn ddiweddar i gyflwyno mewn nifer o gynadleddau a digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol.    Mae’r posteri a’r cyflwyniadau bellach ar gael. Cynhadledd y Gymdeithas Ryngwladol ar Asesiadau Effaith (IAIA) 2015 Arwain o’r Blaen; HIA yng Nghymru Sicrhau ansawdd HIA Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd Cymru 2015/Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru 2014 Adolygiad o Dystiolaeth […]