16 Mawrth 2023

Cynhadledd Dinasyddiaeth Fyd-eang GIG yr Alban 2023 – Meithrin Partneriaethau Teg – gwneud pethau’n wahanol

I’w chynnal ddydd Mawrth 25 Ebrill 2023, rhwng 09.30 a 13.30 (rhithwir) Bydd cynhadledd Dinasyddiaeth Fyd-eang GIG yr Alban 2023 yn archwilio rhai problemau o fewn partneriaethau iechyd ac iechyd byd-eang ac yn rhannu ffyrdd y gall unigolion a grwpiau sicrhau nad ydynt yn parhau. Am ragor o wybodaeth a chofrestru, cliciwch yma (saesneg yn […]

17 Chwefror 2023

Mae adroddiad Yr Argyfwng Costau Byw: Goblygiadau i Iechyd y Cyhoedd a Nodi Atebion

Mae adroddiad Yr Argyfwng Costau Byw: Goblygiadau i Iechyd y Cyhoedd a Nodi Atebion yn crynhoi’r hyn a ddysgwyd o weminar y Rhwydwaith Rhanbarthau dros Iechyd (RHN) Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) wedi ei hwyluso gan Ganolfan Gydweithredu WHO yn Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 21 Medi 2022. Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg ac archwiliad o’r […]

17 Chwefror 2023

Mae adroddiad Yr Argyfwng Costau Byw: Goblygiadau i Iechyd y Cyhoedd a Nodi Atebion

Mae adroddiad Yr Argyfwng Costau Byw: Goblygiadau i Iechyd y Cyhoedd a Nodi Atebion yn crynhoi’r hyn a ddysgwyd o weminar y Rhwydwaith Rhanbarthau dros Iechyd (RHN) Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) wedi ei hwyluso gan Ganolfan Gydweithredu WHO yn Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 21 Medi 2022. Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg ac archwiliad o’r […]

31 Hydref 2022

Yr Argyfwng Costau Byw: Goblygiadau i Iechyd y Cyhoedd a chanfod Atebion

Gweminar Ford Gron WHOAll RHN wedi’i gyd-drefnu gyda Chymru Cynhaliwyd gweminar Rhwydwaith Pob-Ranbarth (RHN) ar gyfer Iechyd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar 21 Medi 2022, wedi’i hwyluso gan Gymru (Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant yn Iechyd Cyhoeddus Cymru). Gyda 55 o gyfranogwyr o bob rhan o’r […]

25 Gorffennaf 2022

Adroddiad newydd yn edrych ar yr hyn sydd yn dylanwadu ar y bwlch iechyd yng Nghymru

Yn dilyn llwyddiant lansio menter Adroddiad Statws Tegwch Iechyd Cymru (WHESRi) a chyhoeddi’r adroddiad cyntaf o’r enw Gosod tegwch iechyd wrth wraidd ymateb ac adferiad cynaliadwy COVID-19: Adeiladu bywydau llewyrchus i bawb yng Nghymru, mae Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi eu papur diweddaraf, wedi ei ddatblygu mewn cydweithrediad agos â […]

11 Ebrill 2022

Animeiddiadau yn amlygu gwaith hanfodol i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru  

Mae’r tîm wedi creu cyfres o animeiddiadau sy’n amlygu rhaglen waith WHESRi, sy’n adeiladu ar y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Swyddfa Ranbarthol Ewrop Sefydliad Iechyd y Byd. Mae’r animeiddiad cyntaf yn y gyfres hon yn rhoi trosolwg o’r fenter a’r defnydd o Fframwaith Sefydliad Iechyd y Byd arloesol, drwy enghreifftiau o annhegwch iechyd […]

11 Chwefror 2022

Mae’r adroddiad hwn yn adolygu’r dystiolaeth ryngwladol o’r adroddiadau Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol ar effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol COVID-19 yn cynyddu’r bwlch iechyd. Mae’n canolbwyntio ar anghydraddoldebau a grwpiau agored i niwed i ddeall a mynd i’r afael yn well â dosbarthiad anghyfartal effeithiau anuniongyrchol sy’n deillio o’r pandemig.

Mae pandemig COVID-19 wedi achosi heriau digynsail i boblogaethau, systemau iechyd a llywodraethau ledled y byd sydd wedi arwain at effeithiau economaidd, cymdeithasol ac iechyd parhaus. Mae anghydraddoldebau iechyd wedi gwaethygu, gyda lefelau heintiad, mynd i’r ysbyty a marwolaethau o COVID-19 yn effeithio’n anghymesur ar rai grwpiau poblogaeth. At hynny, mae rhai grwpiau hefyd wedi […]

16 Rhagfyr 2021

Adroddiad newydd yn canfod y gallai mynd i’r afael ag anghydraddoldeb arbed £322 miliwn bob blwyddyn i ysbytai yng Nghymru

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Ganolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Lles, yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, wedi canfod y gallai mynd i’r afael ag anghydraddoldeb arbed £322 miliwn bob blwyddyn i ysbytai yng Nghymru. Mae hyn yn cyfateb i ysbyty GIG newydd sbon, neu gyflogau blynyddol bron 10,000 […]

4 Tachwedd 2021

Dinasyddiaeth Fyd-eang

Mae Canolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd, Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi lansio’r adnodd e-Ddysgu Dinasyddiaeth Fyd-eang cyntaf ar gyfer GIG Cymru Mae’r platfform dysgu ar-lein rhad ac am ddim hwn wedi’i anelu at weithwyr iechyd proffesiynol  ac i unrhyw un yn GIG Cymru […]

16 Gorffennaf 2021

Croeso i’r wefan Iechyd Rhyngwladol newydd

Mae gwefan Tîm Iechyd Rhyngwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru yn lansio heddiw! Croeso i wefan newydd y Tîm Iechyd Rhyngwladol. Gobeithio y bydd y wefan newydd a’n hadroddiadau yn ddefnyddiol i chi. Mae’r Tîm Iechyd Rhyngwladol yn rhan o Ganolfan Cydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd Iechyd Cyhoeddus Cymru. I gael gwybodaeth am Ganolfan Cydweithredu Sefydliad Iechyd […]